Reklamačné podmienky

Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru v našom obchode môžete uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy tovar prevezmete.

Garantujeme dátum minimálnej trvanlivosti aspoň 6 mesiacov od zakúpenia, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak. Pre čerstvo mleté korenie je stanovená doba minimálnej trvanlivosti 6 mesiacov odo dňa mletia.

Ako záručný doklad na vybavenie reklamácie slúži faktúra, ktorú zasielame s tovarom. Ak už faktúru nemáte, môžete použiť aj akékoľvek potvrdenie (bankový výpis, potvrdenie od doručovateľa), ktoré preukáže, že ste za tovar zaplatili.

 

Kedy je možné uplatniť reklamáciu?

– nekompletnosť zásielky, chýbajúci alebo iný tovar v rozpore s objednávkou, nezodpovedajúce množstvo alebo hmotnosť
– viditeľne poškodený a znehodnotený tovar zavinený prepravou alebo aj bez zjavného vonkajšieho poškodenia obalu zásielky, v ktorom bol tovar zabalený
– tovar s nevyhovujúcimi senzorickými vlastnosťami alebo nevhodný na dohodnutý účel

 

Ako postupovať pri reklamácii

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je vhodné oznámiť čo najskôr, aby sme o vašej žiadosti vedeli, najlepšie do dvoch-troch pracovných dní od prevzatia zásielky. Môžete nás kontaktovať e-mailom na reklamacie@mikori.sk alebo telefonicky na našom čísle 0948 000 939. Ak je to možné, v prípade poškodeného tovaru vyhotovte fotografie, ktoré dokladujú stav a rozsah poškodenia. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť uznané.

Ak chcete využiť svoje právo a tovar reklamovať, mali by ste tak učiniť bez zbytočného odkladu hneď po zistení vady. Reklamovaný tovar zasielajte spolu s kópiou záručného dokladu (faktúry alebo potvrdenia o platbe), presným označením tovaru a opisom vady alebo odôvodnením, prečo tovar reklamujete, na našu adresu sídla: Mikori s.r.o, Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina. Podľa vlastného uváženia uveďte preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.

Pre zjednodušenie celého postupu môžete využiť náš reklamačný formulár: reklamacia-tovaru.pdf.

Odporúčame zasielať doporučene. Neposielajte na dobierku, takéto zásielky nepreberáme. Pri balení tovaru dbajte na to, aby ste ho odosielali dostatočne chránený pred prípadnou vlhkosťou.

 

Vybavenie reklamácie

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania doručovateľovi.

O reklamácii rozhodneme najneskôr do troch pracovných dní po tom, ako nám bude doručená. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybavujeme reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej uplatnenia. Potvrdenie o uplatnení reklamácie zasielame e-mailom na vašu adresu uvedenú v objednávke, príp. reklamačnom formulári.

Reklamácia môže byť ukončená výmenou reklamovaného tovaru za nový, vrátením peňazí vo výške kúpnej ceny tovaru alebo primeranej zľavy z tejto kúpnej ceny, alebo jej odôvodneným zamietnutím. Zároveň vám bude zaslané písomné potvrdenie o vybavení reklamácie (reklamačný protokol), spolu aj s novým tovarom v prípade reklamačného plnenia formou výmeny reklamovaného tovaru. Reklamácia sa odoslaním tohto potvrdenia považuje za vybavenú.

V prípade, že nie ste spokojní s vybavením vašej reklamácie, máte právo využiť alternatívne riešenie sporov.

Pri výmene tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Doručenie nového tovaru späť zákazníkovi po uznaní reklamácie zabezpečuje predávajúci.

 

Odôvodnené zamietnutie reklamácie

Vaša reklamácia môže byť zamietnutá z nasledovných dôvodov:
– po uplynutí záručnej doby tovaru (po dátume minimálnej trvanlivosti)
– nepredložením dokladu o zaplatení alebo nepreukázaním skutočnosti, že tovar bol zakúpený v našom obchode
– pri nedodržaní odporúčaného spôsobu skladovania