Alternatívne riešenie sporov

Ak ste neboli spokojní so spôsobom, akým sme vybavili vašu reklamáciu, odstúpenie od zmluvy, alebo sa domnievate, že boli porušené vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás (emailom na: reklamacie@mikori.sk) so žiadosťou o nápravu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci spotrebiteľ a týka sa len zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom nášho obchodu a sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktoré zo zmluvy vyplývajú alebo s ňou súvisia. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20€.

Ak vám na žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, je možné tento spor riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov prostredníctvom:
– subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 vyššie uvedeného zákona,
– alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Výber subjektu alternatívneho riešenia sporov, na ktorý sa chcete obrátiť, je na vás. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5€ s DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.