Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je Mikori s.r.o., so sídlom Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina, IČO: 47 866 128, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 62653/L, a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru uvedeného v obchodnej ponuke predávajúceho prostredníctvom webového sídla elektronického obchodu www.cerstvekorenie.sk prevádzkovaného predávajúcim (ďalej len „obchod“).

Kompletné kontaktné údaje predávajúceho a kompetentných dozorných orgánov nájdete v sekcii Kontakty.

Kupujúcim je fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorou sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá nakupuje produkty alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v obchodnej ponuke obchodu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami:
– zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
– zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
– zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako aj súvisiacimi predpismi.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú pre obe zmluvné strany záväzné.

 

Objednávka a uzavretie zmluvy

Spôsob objednávania prostredníctvom obchodu je bližšie popísané v sekcii Ako objednať.

Odoslaním elektronickej objednávky zároveň potvrdzujete, že ste nami boli oboznámení o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a o súvisiacich nákladoch na doručenie (poštovné) a iných poplatkoch, s platobnými a dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom, s podmienkami možnosti odstúpenia od zmluvy, ako aj o tom, že ste si vedomí svojej povinnosti zaplatiť cenu za objednaný tovar a že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spôsob dopravy a spôsob úhrady (ďalej len „objednávka”).

Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu a je považovaná za záväznú. O prijatí objednávky bezodkladne informujeme prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu uvedenú v elektronickom formulári. Toto oznámenie je vykonávané automaticky a má len informatívny charakter o úspešnom dokončení objednávky.

V prípade, že neobdržíte informačný e-mail o evidencii objednávky do 24 hodín od jej odoslania, odporúčame skontrolovať nevyžiadanú poštu (spam) vo svojej e-mailovej schránke a kontaktovať nás telefonicky alebo e-mailom na objednavky@mikori.sk za účelom informovať sa o stave objednávky.

Na vašu e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky. Stav objednávky, v prípade, že máte užívateľský účet, môžete sledovať priamo na internetovej stránke obchodu po prihlásení.

Dátum vybavovania objednávky je deň, do ktorého zaevidovaná objednávka čaká v poradí na potvrdenie. Táto skutočnosť je vždy zobrazená vopred v prvom aj poslednom kroku nákupného košíka. Dátum vybavovania nájdete aj v prvom, informačnom e-maile.

Po overení možnosti vyhotovenia objednávky na základe skladových zásob, objeme prebiehajúcej výroby a prevádzkových možností zasielame potvrdzujúci e-mail o záväznom akceptovaní objednávky, najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po dátume vybavovania.

V prípade neočakávaného predĺženia doby potrebnej na vyhotovenie objednávky alebo výpadku potrebných surovín vás budeme bezodkladne kontaktovať za účelom získania vášho súhlasu k zmene dodacích podmienok ešte pred potvrdením objednávky. Ak nedospejeme k vzájomnej dohode, objednávka bude zrušená.

Potvrdenie objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a presnú špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, a cenu tohto tovaru, dátum vystavenia objednávky, údaj o dodacej lehote tovaru, dodaciu a fakturačnú adresu, údaje o cene a spôsobe doručenia a o spôsobe platby, informácie o ďalších účtovaných poplatkoch a ich cene, informácie o predávajúcom a prípadne iné údaje (číslo bankového účtu v prípade bezhotovostnej platby a pod.).

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Takto uzatvorenú zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

Objednávky vybavujeme len počas pracovných dní a v poradí, v akom prichádzajú.

 

Kúpna cena tovaru

Všetky ceny tovaru uvedené na internetovej stránke obchodu sú konečné, vrátane zodpovedajúcej dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, bez ďalšieho navýšenia a nezahŕňajú cenu za doručenie tovaru alebo iné voliteľné služby.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, zmeny cien od dodávateľov surovín alebo v prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Zaväzujeme sa dodať tovar za cenu platnú v čase vytvorenia objednávky.

Podmienky použitia kupónov na zľavu sú uvedené v popise každého kupónu a je možné ich kombinovať s prebiehajúcimi akciami. Použitie kupónu je jednorazové a môže byť časovo obmedzené. Pre uplatnenie zľavy je potrebné vpísať kód z kupónu do príslušného políčka v elektronickom formulári pri vytváraní objednávky. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jeden kupón na zľavu.

Kúpnou cenou tovaru sa ďalej v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie konečná cena, ktorú musí kupujúci zaplatiť pre získanie objednaného tovaru, a teda zahŕňa cenu tovaru, cenu poštovného a prípadné poplatky vyplývajúce zo spôsobu úhrady na základe voľby kupujúceho uvedenej v objednávke (ďalej len „kúpna cena”).

Konečná kúpna cena je uvedená v elektronickom formulári tesne pred záväzným odoslaním objednávky a rovnako aj v detailoch objednávky uvedených v informačnom a potvrdzovacom e-maile odoslanom kupujúcemu.

 

Storno alebo zmeny v objednávke

Máte právo bez udania dôvodu zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená, alebo objednávku s neuhradenou kúpnou cenou. Nevieme garantovať zrušenie objednávky, ktorá už bola posunutá do výrobnej prevádzky, ale v prípade zmeny vášho rozhodnutia alebo zmien či chýb vo vašej objednávke nás neváhajte kontaktovať. Vyhotovenú objednávku nie je možné zrušiť či zmeniť, v takomto prípade postupujte na základe inštrukcií pre odstúpenie od zmluvy.

O svojom rozhodnutí zrušiť objednávku alebo prípadných zmenách nás prosím bezodkladne informujte, a to prostredníctvom e-mailu na objednavky@mikori.sk alebo telefonicky. V žiadosti uveďte predovšetkým číslo objednávky, svoje meno a priezvisko a prípadný kontakt (ak je odlišný od toho, ktorý bol uvedený v objednávke).

V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak ste už kúpnu cenu za zrušenú objednávku uhradili, bude vám táto čiastka vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky bezhotovostným prevodom na váš účet.

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôžeme skontaktovať s kupujúcim do piatich pracovných dní od dátumu vybavovania objednávky.

O zrušení alebo zmene objednávky budete informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je splatná okamžikom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pri vypĺňaní elektronického formulára si môžete vybrať spôsob platby, ktorý vám vyhovuje:
– platbou vopred bankovým prevodom
– dobierkou

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na náš účet uvedený v potvrdení objednávky alebo úhradou dobierky pri preberaní zásielky.

V prípade, že ste si zvolili platbu bezhotovostným bankovým prevodom, je potrebné uhradiť kúpnu cenu do piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky, inak máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na náš účet.

Poplatok za dobierku je vo výške 1.20€, ktorý účtujeme nezávisle od ceny objednávaného tovaru. Pri preberaní zásielky zaplatíte kúpnu cenu v hotovosti.

 

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Dodaný tovar musí spĺňať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

Zaväzujeme sa dodať tovar vždy v čo najkratšom možnom termíne, maximálne v lehote do desiatich pracovných dní. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa pripísania kúpnej ceny na náš účet, ak ste si zvolili spôsob úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom, alebo odo dňa potvrdenia objednávky v prípade spôsobu úhrady kúpnej ceny dobierkou.

S ohľadom na charakter produktov v našej obchodnej ponuke, ktoré sú ručne balené a prípadne čerstvo zomleté až na základe prijatej objednávky, si vyhradzujeme čas potrebný na vyhotovenie objednávky v rámci dohodnutej dodacej lehoty. Vyhotovenie objednávky obvykle trvá 2-4 pracovné dni v závislosti od prevádzkových možností. Tovar odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň po vyhotovení objednávky.

Miestom dodania je adresa alebo pošta, ktorú ste uviedli v objednávke ako doručovaciu adresu.

Objednaný tovar bude doručovaný s využitím služieb tretích subjektov a to vami vybraným spôsobom, ktorý ste si zvolili pri vytváraní objednávky (Slovenská pošta alebo kuriérska služba), pokiaľ sa nedohodneme na inom spôsobe doručenia. Cenník poštovného a podrobné informácie nájdete v sekcii Doprava a platba.

O odovzdaní zásielky doručovateľovi informujeme prostredníctvom e-mailu. V prípade, že tovar nebol doručený do sedem dní od obdržania tohto informačného e-mailu, kontaktuje nás telefonicky alebo e-mailom na reklamacie@mikori.sk za účelom preverenia možných dôvodov nedoručenia zásielky.

V zásielke spolu s objednaným tovarom zasielame doklad o kúpe (faktúru).

Je povinnosťou kupujúceho prevziať objednaný a dodaný tovar v mieste dodania. V prípade poškodenej zásielky máte nárok na uplatnenie reklamácie. Takúto skutočnosť odporúčame nahlásiť bez zbytočného odkladu a ak je to možné, vyhotovte fotografie, ktoré dokladujú rozsah poškodenia tovaru.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak odmietnete tovar prevziať bez predchádzajúceho oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo v prípade nedoručiteľnej zásielky z dôvodu chybne uvedených údajov v objednávke (napr. nesprávna doručovacia adresa). Dovoľujeme si vás upozorniť, že takýmto konaním sa dopúšťate protizákonného konania podľa ustanovenia §420 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Vyhradzujeme si právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške preukázateľných nákladov na odoslanie tovaru (poštovné vrátane poplatkov súvisiacich so spätným zaslaním zásielky) a od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade nedodržania dodacej lehoty a nedodania tovaru z našej strany máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak už ste kúpnu cenu uhradili, sme povinní vám túto platbu vrátiť do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na váš účet, z ktorého bola platba realizovaná.

 

Odstúpenie od zmluvy

Podmienky a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy nájdete v sekcii Odstúpenie od zmluvy.

 

Zodpovednosť

Za kvalitu predávaných výrobkov a prípadné vady zodpovedá predávajúci.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Na základe ustanovenia uvedeného v §455 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, prevzatím tovaru na vás prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a to aj v prípade, že tovar neprevezmete.

Kúpou produktov nevznikajú žiadne práva na používanie značky Mikori, firemného loga a obchodných názvov predávajúceho.

Používanie materiálov zo stránky podlieha autorským právam. Akékoľvek kopírovanie obsahu a fotografií bez písomného súhlasu predávajúceho je zakázané.

Prosím berte na vedomie, že niektoré koreniny môžu podliehať sezónnym výpadkom. Napriek tomu, že sa snažíme mať všetky produkty skladom, nezaručujeme, že naše výrobky budú dostupné celoročne. Vyhradzujeme si právo akýkoľvek výrobok kedykoľvek stiahnuť z ponuky obchodu.

Všetky naše produkty sú určené výhradne na kulinárske použitie. Za adekvátne a primerané použitie tovaru zakúpenom v našom obchode zodpovedá kupujúci sám.

 

Reklamačné podmienky

Podmienky a postup pri reklamácii nájdete v sekcii Reklamačné podmienky.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

Vyhradzujeme si právo na jednostrannú zmenu alebo doplnenie týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.3.2023 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.