Odstúpenie od zmluvy

Máte právo využiť možnosť odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štrnásťdňová lehota začína plynúť odo dňa prevzatia zásielky od doručovateľa a oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete odoslať kedykoľvek v rámci tejto lehoty, najneskôr v posledný deň. Odstúpiť od zmluvy je možné aj pred prevzatím tovaru.

 

Ako postupovať

Ak ste sa rozhodli tovar vrátiť, je potrebné uplatniť si svoje právo na odstúpenie od zmluvy oznámením v písomnej podobe, e-mailom, listom alebo na inom trvalom nosiči. Táto forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby sme predišli pochybnostiam o tom, aká je vaša požiadavka a aký nárok si uplatňujete.

Oznámenie zasielajte na e-mail objednavky@mikori.sk alebo poštou na našu adresu sídla: Mikori s.r.o., Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina, pričom môžete použiť nižšie uvedený formulár na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ ste za tovar platili prostredníctvom dobierky, uistite sa, že ste uviedli aj číslo bankového účtu potrebné pre finančné vysporiadanie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza tu: odstupenie-od-zmluvy.pdf

Tovar zašlite späť na adresu sídla uvedenú vyššie bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar nám prosím doručte kompletný, odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší v plnom rozsahu a je potrebné vrátiť všetok tovar z vašej objednávky. Odporúčame vrátený tovar zasielať ako doporučenú zásielku. Neposielajte na dobierku, takéto zásielky nepreberáme. Pri vrátení tovaru dbajte na to, aby ste ho odosielali dostatočne chránený pred prípadnou vlhkosťou alebo poškodením počas prepravy.

Náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

Kedy nemožno odstúpiť od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká uplynutím štrnásťdňovej lehoty odo dňa prevzatia posledného tovaru vašej objednávky od doručovateľa.

Vzhľadom na charakter našich produktov (potraviny) nie je možné od zmluvy odstúpiť v prípade otvorenia spotrebiteľského balenia alebo porušenia ochranného obalu, v ktorom je tovar uzavretý a nie je vhodné ho vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ( v súlade s § 7 ods. 6 písm. e) s vyššie uvedeným zákonom č. 102/2014 Z.z.).

Zvážte to pri vytváraní objednávky, šetríte náš pracovný čas a vaše peniaze. Berte na vedomie, že ste o tejto zákonnej výnimke boli dostatočne poučení.

 

Vrátenie platby

Kúpnu cenu za vrátený tovar vám vrátime najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátane nákladov na poštovné a všetkých platieb, ktoré ste preukázateľne uhradili v súvislosti s objednávkou.

Peniaze vám budú vrátené na váš bankový účet, keď dostaneme vrátený tovar naspäť alebo v prípade preukázania, že ste tovar odoslali – podľa toho, čo nastane skôr.

Ak sa tovar vráti poškodený, čiastočne spotrebovaný alebo neúplný, máme nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tohto tovaru.