Ochrana osobných údajov

Predávajúci, ktorý je zároveň prevádzkovateľom obchodu, sa zaväzuje, že akékoľvek zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov bude vykonávané za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre objednanie tovaru (uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku), v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, potrebujeme nasledovné osobné údaje: vaše meno, priezvisko, adresu bydliska, prípadne adresu pre dodanie tovaru, e-mail a telefónne číslo. Spracúvanie týchto osobných údajov prebieha bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby v súlade s §10 ods. 3 písm. b) vyššie uvedeného zákona č. 122/2013 Z.z.

Účelom spracúvania je uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vystavenie daňového dokladu a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb vychádzajúcich zo zmluvy (napr. reklamácia tovaru alebo odstúpenie od zmluvy).

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po dobu nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy na diaľku. Beriete na vedomie, že sme oprávnení viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku tejto zmluvy a to len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Potom budú vaše osobné údaje zmazané. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, sprístupnené alebo poskytnuté tretím osobám s výnimkou organizácií zabezpečujúcich doručovateľské služby:
Slovenská pošta, a. s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
V tomto prípade sú poskytnuté nasledovné údaje: meno, priezvisko a adresa pre dodanie tovaru, a to vždy jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky.

Ak máte užívateľský účet, po prihlásení máte možnosť kedykoľvek prezerať a aktualizovať svoje osobné údaje. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Správa údajov je rozdelená na dve časti: „Detaily účtu“ (vaše meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt, zmena hesla) a „Adresy“ (fakturačná adresa, dodacie adresy). V sekcii „Objednávky“ nájdete históriu vašich objednávok, ktorá slúži na sledovanie stavu konkrétnej objednávky. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, obráťte sa na nás so svojou žiadosťou na e-mail info@mikori.sk.

V súlade s §21 a nasledujúcich vyššie uvedeného zákona č. 18/2018 Z.z. máte právo pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis, opravu a doplnenie neúplných osobných údajov a vymazanie osobných údajov, ktoré sú nami spracúvané. Podľa §24 uvedeného zákona máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na námietku podľa §27 uvedeného zákona. Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás na základe vášho súhlasu spracúvame, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, najmä ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Na uplatnenie týchto práv zasielajte žiadosť na našu adresu sídla: Mikori s.r.o., Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina.