Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom obchodu, ktorý je zároveň predávajúci, je Mikori s.r.o., IČO: 47866128, so sídlom Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 62653/L. Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúcich riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Pre objednanie tovaru potrebujeme nasledovné osobné údaje: vaše meno, priezvisko, adresu bydliska, prípadne adresu pre dodanie tovaru, e-mail a telefónne číslo. Spracúvanie týchto osobných údajov prebieha bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby v súlade s §13 ods. 1 písm. b) vyššie uvedeného zákona. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je uzavretá kúpna zmluva na diaľku, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Účelom spracúvania je uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vystavenie daňového dokladu a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb vychádzajúcich zo zmluvy (napr. reklamácia tovaru alebo odstúpenie od zmluvy).

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po dobu nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy na diaľku. Sme oprávnení viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku tejto zmluvy v rozsahu nevyhnutnom pre účely účtovníctva alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Potom budú vaše osobné údaje zlikvidované.

Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, sprístupnené alebo poskytnuté tretím stranám. Výnimkou je odovzdanie údajov spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručovateľské služby, a ktorú ste si pri objednávke zvolili – pretože inak by vám doručovateľ nebol schopný tovar doručiť.

Výberom doručovateľa udeľujete súhlas na odovzdanie potrebných osobných údajov spoločnosti, ktorá bude tovar doručovať, na účel doručenia tovaru a to vždy jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. V tomto prípade sú poskytnuté nasledovné údaje: meno, priezvisko a adresa pre dodanie tovaru, v prípade služby Balík na poštu a kuriérskej služby aj telefónne číslo a e-mail.
Momentálne spolupracujeme s doručovateľmi:
Slovenská pošta, a. s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S

Máte právo na informáciu o vašich osobných údajoch uložených u prevádzkovateľa a prístup k nim podľa §21 uvedeného zákona, ďalej právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov podľa §23 uvedeného zákona, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa §24 uvedeného zákona a právo na námietku podľa §27 uvedeného zákona. Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Na uplatnenie týchto práv zasielajte žiadosť na našu adresu sídla: Mikori s.r.o., Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina.

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, najmä ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Ak máte užívateľský účet, po prihlásení máte možnosť kedykoľvek prezerať a aktualizovať svoje osobné údaje. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Správa údajov je rozdelená na dve časti: „Detaily účtu“ (vaše meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt, zmena hesla) a „Adresy“ (fakturačná adresa, dodacie adresy). V sekcii „Objednávky“ nájdete históriu vašich objednávok, ktorá slúži na sledovanie stavu konkrétnej objednávky. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, obráťte sa na nás so svojou žiadosťou na e-mail info@mikori.sk.